Κατατάξεις και Αξιολογήσεις Ελληνικών Ιδρυμάτων


Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ...

 

Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι προϊόν επιτόπιων επισκέψεων 5μελών Επιτροπών ειδικών κατά αντικείμενο Kαθηγητών ξένων Πανεπιστημίων και Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κληρώθηκαν από το σχετικό Μητρώο που έχει καταρτίσει και διατηρεί η Α.Δ.Ι.Π.
Οι πέντε αυτές Εξωτερικές Αξιολογήσεις αποτελούν την πρώτη πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα της Διαδικασίας Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή εφαρμόζεται ήδη στις υπόλοιπες 45 χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Οι Εκθέσεις αυτές είναι διαγνωστικού χαρακτήρα. Επισημαίνουν  τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες των αξιολογηθέντων Τμημάτων και προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα προς το Τμήμα, το Ίδρυμα και την Πολιτεία για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου τους. Πρέπει όμως να διαβαστούν και να ερμηνευτούν συνολικά, και να αποφεύγεται η εύκολη εξαγωγή αποσπασματικών συμπερασμάτων.

2008